Deryn Du

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class PagesHelo! Croeso i'r Dosbarth Derbyn.
Welcome to our Reception Class!


Athrawes / Teacher:-  Miss Noakes
Cynorthwywyr / Assistants:-  Miss Powell (am) Miss Field a Miss Pearce (pm) 

Nifer y plant / Number of children:- 26

Thema'r tymor / This term's theme:-  Chwedlau'r Draig / Dragon tales Gwaith Cartref / Homework:- Pob dydd Gwener i ddod nol dydd Llun. Every Friday to be returned on Monday.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Am un noson yn unig. / To be kept for one night only.

Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Iau/ Thursday

Dillad Addysg Gorfforol / P.E Kit:-  Crys gwyn  a siorts/ white t-shirt and black shorts.
Ysgolion y Goedwig / Forest Schools :- Dydd Mercher/ Wednesday

Rhestr Dymuniad/ Wish list: Gwisgoedd marchog, gwisgoedd anifeiliaid jyngl am ein jyngl. Fancy dress items for our castle and jungle play role areas, such as a knights outfit or animal outfits.  

During this term the children will work on...

Rhifedd /Numeracy:- Adnabod rhifolion 1-9, cyfri i 10, adio un yn fwy a ddatrys problemau arian bywyd go iawn . Recognise numerals 1-9, count reliably to 10 and solve problems involving 'real life'situations and money.

Llythrennedd/ Literacy :- Adnabod llythrennau yr wyddor a'i seiniau, adeiladu geiriau a brawddegau syml. /Recognise the letters of the alphabet and build simple words and sentences.

Please use the apps available on your tablets and I pads to help your child with these skills at home. There are Magi Ann app, llawygrifen app, rhifau app, ysgrifennu app and cyw app.
Diolch!


Please click to view

Pasg Hapus! Happy Easter!

Pasg Hapus! Happy Easter! (269KB)

Pasg Hapus! Happy Easter!

Pasg Hapus! Happy Easter! (285KB)

Chwarae gemau ar yr iard/playing games on the yard

Chwarae gemau ar yr iard/playing games on the yard (164KB)

coginio pethau blasus! cooking

coginio pethau blasus! cooking (203KB)

Trefnu rhifau/ putting numbers in order

Trefnu rhifau/ putting numbers in order (186KB)

printio patrwm/ printing patterns

printio patrwm/ printing patterns (124KB)

llawysgrifen yr ysgol / School handwritting

llawysgrifen yr ysgol / School handwritting (176KB)

Please click a heading

Disgybl yr Wythnos/ Pupil of the week

Dewch i weld pwy yw disgybl yr wythnos / Come and see who is pupil of the week!

Yr artig

Rydym ni wedi bod yn edrych ar streuon ac anifeiliaid yr artig/ We have been looking at stories and animals from the artic

Diwali

Edrychon ni ar ddathliadau Diwali/ We looked at Diwali celebrations.

Noson Tan Gwyllt /Bon Fire Night

Dewch i ddysgu am Noson Tan Gwyllt/ Come and learn all about Bon Fire Night

Yr Hydref / The Autumn

Rydym ni wedi bod yn dysgu am yr Hydref / We have been learning about the autumn.

Yr Ysgerbydion

Mewn ty dywyll, dywyll mae ysgerbydion yn byw!..../In a dark, dark house the skeleton's live!

Y Gofod/ Space

Dewch gyda ni i'r Gofod / Come with us to space.

Diwrnod yr llyfr

Daeth Sali Mali a Sam tan i weld ni :)

Disgybl yr Wythnos / Pupil of the week

Dewch i weld pwy yw disgybl yr wythnos a pham? / Come and see who is the pupil of the week and why?

Blwyddyn Newydd China/ Chinese New Year

Rydym ni wedi dysgu llawer am China a sut mae pobl China yn byw / We have been looking at China and how the people in China live.

Pengwiniaid Sionc a Bywiog

Rydym ni wedi bod yn edrych ar y llyfr Pengwiniaid Sionc a Bywiog ac wedi dysgu llawer am wledydd oer y byd....../ We have been reading the book 'Peng...

Nadolig / Christmas

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

Elfed yr Eliffant

Rydym ni wedi bod yn edrych ar lyfr Elfed yr wythnos yma. Rydym ni wedi bod yn trafod stori, trefnu stori a sgrifennu am y stori! Rydym ni wedi bod yn...

Gweithdy Maths / Maths workshop

Daeth mam a dad i'n helpu ni gyda gweithgareddau mathemateg / Mum's, Dad's, Granny's and Grandad's came along to see what maths activities we do in sc...

Links will open in a new window

Llun Arch Noa

Dewch i helpu greu llun Arch Noa / Come and help to make a picture of Noah's ark

Gem Arch Noa

Dewch i helpu Noa i ddarganfod yr arch / Come and help Noah to find the ark.

Cyfri i 10/ counting in 10 for Chinese New Year

Rydym ni wedi bod yn edrcyh ar flwyddyn newydd Tsiena yr wythnos hon - Dewch i gyfri gyda ni! / We have been looking at Chinese New Year this week - Come and count with us!

Lleu llygoden y tywydd

Dewch i chwarae gem y tywydd!

Siapiau 2d / 2d shapes

Dewch i chwarae gem am sipiau 2d/ Come and use this game to learn about 2d shapes - Cofiwch i ddefnyddio eich 'parabli' i helpu gyda geirfa cymraeg!/ Remember to use your 'Parabli' to help you with the welsh vocabulary

Ffrindiau'r wyddor

Dewch i gael hwyl a sbri gyda 'Ffrindiau'r Wyddor'/ Come and have fun with 'Ffrindiau'r Wyddor

Dewch i greu llun / Come and create a picture

Gwefan Kerpoof i greu lluniau gyda 'Activity Doodle'. Kerpoof website to create pictures with 'Activity Doodle'.

CBeebies

Llawer o gemau i chwarae gyda eich hoff gymeriadau! Lots of games to play including your favourite characters!

Gwefan Cyw website

Yn cynnwys gemau rhyngweithiol a gweithgareddau Cymraeg. Includes interactive Welsh activities, for children to play and learn.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional