Elyrch

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

 
Helo! Croeso i Flwyddyn 5 a 6.
 
Welcome to Year 5 and  6. Athrawes /
Teacher:-  Miss K Scott


Nifer y plant / Number of children:-  22

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:-  Blitz!

Gwaith Cartref / Homework:-  Pob dydd Llun / Every Monday (to be returned Friday)

Llyfrau Darllen / Reading Books:-  Pob dydd! / Every day!

Addysg Gorfforol / P.E:-  dydd Mercher
:-

Yn ystod y tymor hon mi fydd y plant yn gweithio ar... / During this term the children will work on...

Rhifedd /Numeracy:-   Cynllunio Gardd Fuddugoliaeth  / designing a Victory Garden, Cyllidebu / Budgeting, Mas a phwysau /Weights and Maesures, Arian ol-ryfel / Post-war money
Llythrennedd/ Literacy :- Dyddiadur /Diary entry, Ymchwil Hanesyddol / Historical research, Naratif a chyd destun hanesyddol / narrative within an historical context
 

Please click a heading

Casglu Sbwriel / Litter Picking

Aethom ati gyda help pobl y gymuned i gasglu sbwriel o'r ardal y tu ol i'r ysgol. Yn anffodus, fe ffeindiom ni lwyth o sbwriel...Tybed beth gallem ail...

Llongyfarchiadau James!! / Congratulations James!!

Da iawn James am ennill y gystadleuaeth i gynllunio Logo i Visqueen. / Well done James for your winning entry in Visqueen's logo design competition!

Ein Menter Busnes / Our Business Venture

Rydym ni wedi dilyn esiampl Alun Siwgr wrth greu nwyddau i werthu yn ein ffair haf. Dyma ni wrthi yn cynllunio, dylunio a creu! / We are following in ...

Mmm...Siocled!! / Mmm...Chocolate!!

Er mwyn ddathlu pythefnos Masnach Deg wnaethom niprosiect fer ar siocled!Fe ddysgom ni am siocled Masnach Deg a ffermyddcoco yn y Gh...

Voice FM!

Fe aethom ni i stiwdios Voice FM i fod yn DJ's am y prynhawn!! / We visited the studios of Voice FM to mix tracks, record our work and have a go at be...

Ymweliad i Visqueen / Our Visit to Visqueen

Fe aethom ni i gwmni lleol Visqueen i ddarganfod sut maen nhw'n ailgylchu plastigau. Cawsom ni lawer o hwyl yn mynd o gwmpas ei ffatri. /We visi...

Ymweliad cwmni Arty-Fact- "Pack up your Troubles"

Fe ddaeth cwmni theatr Arty-Fact heddiw i berfformio drama am yr Ail Ryfel Byd. The Arty- Fact theatre company visited us today with their drama about...

Please click to open

doc.gif: llythyr trefn wythnos

llythyr trefn wythnos

Trefrn yr wythnos ym ml 6 / The order of our week in year 6
File size: 23KB (Word File)

Links will open in a new window

Fy nghinio ysgol / My school lunch!

Dewch i chwarae gemau hwylus i'n helpu gadw'n iach / Come and play some games and find out how we can stay healthy!

Kids Health- Y System Dreulio

Dewch i ymchwilio'r system dreulio/ Come and find out about the digestive system!

Myths and legends

Create your own Myths and Legends!!

Gwefan Elastoplast Website

Dewch i greu stori animeiddio. Create animated stories.

Geiriadur ar lein / On-line Welsh /English dictionary

Cymorth sillafu neu arf cyfieithu. Search for Welsh / English translations and correct spelling

Gwefan BBC Primary History website

Gwybodaeth i blant am yr Ail Ryfel Byd / Information for children about World War Two

Plant yn yr Ail Ryfel Byd / Children during World War Two

Sut oedd bywyd i blentyn yn ystod yr Ail Ryfel Byd? / What was life like for children during World War Two?

Ail Ryfel Byd BBC World War Two

Cyfoeth o wybodaeth sydd yn cwmpasu holl agweddau'r Ail Ryfel Byd./A wealth of information covering all aspects of the Second World War.

Brainboxx

Dewch i weld pa fath o ddysgwr yr ydych chi!/What type of learner are you?!

Tablau/Multiplication Tables

Dewch i ymarfer eich tablau yn ddyddiol/Practise your tables-daily!

Brain Game Challenge

Cofia ymuno a grwp Blwyddyn 6 a gwneud eich sesiwn bob dydd/Remember to join the year 6 group and complete your daily brain training.

NorTLE

Northumberland Teaching and Learning

Adolygu Pynciau Craidd/Core Subjects Revision

Dewch i ymarfer eich Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth gyda'r gweithgareddau yma! Practise your English, Mathematics and Science with these activities!

Teipio Mat Dawns/Dance Mat Typing

Dysgwch sut i deipio mewn ffordd hwylus/Learn to type the fun way.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional