Gwdihw

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

Helo! Croeso i Flwyddyn 3.
Welcome to Year 3.Athro / Teacher :– Mr Gittings Cynorthwywyr / Assistants :- Miss Skeats Nifer / plant / Number of children :- 23 Thema’r hanner tymor / This half term’s theme :- Duwiau a Gladiatoriaid / God’s and Gladiators Gwaith Cartref / Homework :- Pob Dydd Llun / Every Monday (to be returned on Friday) Llyfrau Darllen / Reading Books :- Pob dydd / Every day! Addysg Gorfforol / P.E :- Dydd Mawrth / Tuesday Yn ystod y tymor hon fydd y plant yn gweithio ar … / During this term the children will work on… Rhifedd / Numeracy :- Dylunio tarian Rhufeinig / Designing a Roman shield, Mas a Phwysedd / Weights and Measures, Arian Rhufeinig / Roman money. Llythrennedd / Literacy :- Cwestiynau agored a caeedig / Open ended and closed Questions , Ymchwil hanesyddol / Historical research, Dyddiadur / Diary entry.

Please click to view

(49KB)

Please click a heading

Disgyblion yr wythnos / Pupils of the week

Last week's pupils of the week were Eleri Gibbons and Tom Llewelyn! Congratulations! Disgyblion yr wythnos hon oedd Eleri Gibbons ac Tom Llewellyn. L...

Dylunio a chreu pitsa! / Designing and creating a pizza!

Dyma ni yn creu byrbryd bara ar gyfer plant bach i ateb briff ein prosiect Technoleg! / Here we are making bread snacks for the younger children for o...

Spooky activities / Gweithgareddau codi braw!

Dyma ni yn gwneud gweithgareddau ar gyfer Noson Calan Gaeaf! / Here we are doing activities for Halloween!

Mesur y Corff / Measuring Bodies

Dyma ein sgerbydau cerdyn ar ol mesur y corff! / Here are our card skeletons after measuring our bodies!

Plannu Ffa / Planting beans

Dyma ni yn plannu ffa / Here we are planting beans!

Dawnswyr India

Dyma ni yn dawnsio dawns Indiaidd / Here we are dancing an Indian dance

Gwaith cartref - Homework

Gwaith cartref/ Homework - Writing a diary over the week. Please refer to the handout given on Monday / Gwelir y daflen waith rhoddir allan ar...

Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday

Our science lesson using a pancake to see how liquids turn into solids / Dyma ein gwers gwyddoniaeth sy'm defnyddio crempog i weld sut mae hylif yn dr...

Diwrnod y Llyfr / World Book Day

Dyma ni yn ein gwisgoedd ar gyfer Diwrnod y Llyfr! / Here we are all dressed up for World Book Day! :

Sioe Eco / Eco show

The Brodyr Gregory came to our school to teach us how to reduce, reuse and recycle / Fe ddaeth y Brodyr Gregory i'r ysgol i ddysgu i ni i arbed, aildd...

Wythnos Mathemateg rhif- Maths week

Dyma ni yn casglu a dosbarthu deunyddiau naturiol i ffracsiynau. Here we are collecting and sorting natural materials into fractions.

Ein trip i Barc Bryn Bach / Our trip to Bryn Bach Park

Cafodd pawb hwyl ym Mharc Bryn Bach. Chwaraeon ni gemau wrth ddarganfod beth sydd angen ar goed i dyfu. Roedd chwilio am drychfilod yn ddiddorol iaw...

Links will open in a new window

Online Maths Games / Gemau Mathemateg ar y we

Come and practice your Maths skills / Dewch i ymarfer eich sgiliau Mathemateg!

The Celts / Y Celtiaid

A fascinating step back in time the life of the Celts. A chance to explore their ways of life through games, stories and activities.

Henri Matisse

Dewch i greu eich campwaith eich hunan yn null Henri Matisse! Make your own masterpiece in the style of Henri Matisse!

Plant yn yr Ail-Ryfel Byd / Children in World War Two

Gweithgareddau i ddarganfod mwy am fywyd plant yn ystod yr Ail Ryfel Byd. / Activities to discover more about the lives of children during the World War Two.

Dewch i wneud baner / Come and make a flag

Dewch i ffeindio mas mwy am faneri gwledydd y byd! Cewch siawns i greu eich baner eich hunan hefyd. Come to find out about flags of the countries of the world! You can have a go at making your own flag too.

cerdd y goedwig

LLuniwch gerdd i ddisgrifio y pethau diddorol a welsom ni yn ystod ein hymweliad arbennig i Barc Bryn bach / Following our exciting day out in Bryn Bach Park, why not create your own Forest Poem?

Build a Skeleton!

Construct the skeleton by dragging the bones in their correct place. How many parts of the skeleton do you know?

My Piggy Bank

Drop coins into the piggy bank and use your addition skills to work out how much money you have saved.

English spelling games

Lots of interesting English spelling games to try

Nature Detectives

A fantastic nature website with lots of activities and games

Digger and the Gang

Nash's Adventures in English Maths and Science

Dynamo

Lots of fun activities to do at home.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional